"Er was zoveel gebeurd, ik durfde niet meer te vertrouwen op mijn eigen intuïtie en de behandeling heeft geholpen om dat vertrouwen weer terug te krijgen"

Klachtenreglement OuderKindLijn

Wij zijn er op gericht om zo goed mogelijke zorg van hoge kwaliteit te leveren en we streven naar duidelijke informatie en heldere communicatie met u. Daarom zijn wij altijd geïnteresseerd in uw mening over onze werkwijze, wat u als positief heeft ervaren en wat wij kunnen verbeteren. Het kan zijn dat u niet tevreden of teleurgesteld bent over de behandeling.

Stap 1 

Als dat het geval is, dan is het goed om hierover contact op te nemen met uw behandelaar, mogelijk spelen onuitgesproken verwachtingen of miscommunicatie een rol. In een gesprek kan uw ongenoegen dan hopelijk worden weggenomen. Als u er in het gesprek met uw behandelaar niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M.J. Rexwinkel. Zij kan indien nodig een bemiddelende rol spelen zodat een klachten procedure soms voorkomen kan worden.

Stap 2:vertrouwenspersoon

Als de onvrede blijft bestaan , dan kan de client een vertrouwenspersoon van de AKJ(stichting Advies-en Klachtenbureau Jeugdzorg,vertrouwens personen in de jeugdhulp) ,Zorgbelang of een andere door de gemeente ingehuurde organisatie inschakelen.Cliënten onder de 18 (of hun ouders) waarvan de zorg vergoed wordt door de gemeente, kunnen met vragen en klachten gratis contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. U kunt ook direct via de website van het AKJ een klachtenformulier invullen.  De vertrouwenspersoon beantwoordt vragen, geeft advies en legt uit hoe de jeugdhulpverlening werkt,ook ondersteunt de vetrouwens persoon clienten bij het verwoorden , indienen en afhandelen van klachten over jeugdhulp.De vertrouwens persoon bewaakt vervolgens de proceurele afhandeling van de klachten en begeleidt indien gewenst het vervolg traject naar de klachten commissie en evt tuchtrechtzaken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het AKJ.

 Stap 3:LVVP-klachten commissie

Blijft de onvrede bestaan , dan kunnen we  samen met u kijken hoe u uw klacht kunt neerleggen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (meer informatie klachtenregeling LVVP).

 

 

 

PRIVACYSTATEMENT  OUDERKINDLIJN

 

 

De Ouderkindlijn , gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57877165, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe  de Ouderkindlijn met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Ouderkindlijn persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;

 2. bezoekers van [de website Ouderkindlijn];

 3. sollicitanten;

 

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

  De Ouderkindlijn verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. video-opnames tijdens sessies, opnames die tijdens een sessie worden gemaakt worden beveiligd in een afgesloten ruimte in het pand van de Ouderkindlijn opgeborgen.

 

 

 1. Doeleinden verwerking

De Ouderkindlijn verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 3. het verbeteren van de praktijkwebsite Ouderkindlijn; 

 

 1. Rechtsgrond

De Ouderkindlijn verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

  De Ouderkindlijn kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de Ouderkindlijn persoonsgegevens verwerken. De Ouderkindlijn sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

   

 2. Persoonsgegevens delen met derden

  Ouderkindlijn deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ouderkindlijn deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

   

 3. Doorgifte buiten de EER

De Ouderkindlijn geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de Ouderkindlijn ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

De Ouderkindlijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Ouderkindlijn hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 3. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

   

 1. Wijzigingen privacystatement

De Ouderkindlijn kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van de Ouderkindlijn gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht De Ouderkindlijn te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de Ouderkindlijn door een e-mailbericht te sturen naar [info@ouderkindlijn.nl, cgunning@ouderkindlijn.nl; mrexwinkel@ouderkindlijn.nl; ireekers@ouderkindlijn.nl; pholtkamp@ouderkindlijn.nl;

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop met medewerkers van de Ouderkindlijn persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met medewerkers van de Ouderkindlijn door een e-mailbericht te sturen naar info@ouderkindlijn.nl, cgunning@ouderkindlijn.nl; mrexwinkel@ouderkindlijn.nl; ireekers@ouderkindlijn.nl; pholtkamp@ouderkindlijn.nl;

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

 

  Kwaliteitsstatuut Ouderkindlijn.

 

  Binnenkort kunt u hier het kwaliteitsstauut inzien, Dat is helaas nu nog niet

  mogelijk

  Mocht u het willen inzien dan kan dat op ons praktijkadres.